Zľava až 33% na ŽiDobre Olej do 30.6.2024 alebo do vypredania zásob

Spustené sú aj objednávky do zahraničných krajín, kde nie je potrebné platiť clo!

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

Čl. I
Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok internetového výdaja (ďalej len „Reklamačný poriadok“) upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na Tovar objednaný Objednávateľom u Držiteľa povolenia prostredníctvom internetu. Je záväzný pre Držiteľa povolenia aj Objednávateľa.
2. Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady Tovaru a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
3. Tento Reklamačný poriadok sa v časti Čl. X vzťahuje na internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok realizovaný v zmysle ustanovení zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 21/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.
4. Pokiaľ sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú označenia či slovné spojenia, ktoré nie sú bližšie vysvetlené, ich definícia je upravená v Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP“), ktorý je zverejnený na webovej stránke zidobre.sharkportal.com.
5. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené v záručnom liste resp. ich Držiteľ povolenia Objednávateľovi poskytne na vyžiadanie telefonicky alebo e-mailom.

Čl. II
Zodpovednosť za vady

1. Držiteľ povolenia zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Objednávateľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Držiteľ povolenia za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka).
3. Za vadu nemožno považovať zmenu Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.
4. Objednávateľ je povinný skontrolovať dodaný Tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady.
5. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní Tovaru, a to najmä:
a) množstevný a sortimentný rozdiel,
b) znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)
6. Zistené zjavné vady je Objednávateľ povinný okamžite oznámiť Držiteľovi povolenia, ktorý zjedná nápravu formou výmeny Tovaru alebo vrátením Kúpnej ceny. Spotrebiteľ má právo na vrátenie tovaru do 14 dní od doručenia zaslaním formulára odstúpenia od zmluvy alebo e-mailom. Na základe dohody medzi predávajúcim a spotrebiteľom mu bude tovar buď vymenený alebo vrátené peniaze po vrátený nepoškodeného tovaru(neotvoreného) tovaru.

7. Držiteľ povolenia nezodpovedá za vady ak:

a) Objednávateľ spôsobil vadu Tovaru sám,
b) Objednávateľ pred prevzatím Tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z Kúpnej ceny Tovaru;
c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
d) boli porušené ochranné plomby na Tovare,
e) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do Tovaru alebo jeho súčastí,
f) sa Tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
g) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
h) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,
i) vzniknú na Tovare po uplynutí doby životnosti.
8. Objednávateľ nie je oprávnený od Držiteľa povolenia požadovať spätné prijatie Tovaru a vrátenie Kúpnej ceny z dôvodu jeho nepotrebnosti.
9. Vzhľadom na osobitnú povahu liekov a zdravotníckych pomôcok a osobitné podmienky ich vrátenia upravené vo vyhláške číslo 21/2012 Z.z. je možné lieky a zdravotnícke pomôcky reklamovať z dôvodov a postupom výlučne podľa čl. X. tohto Reklamačného poriadku.

Čl. III
Záručná doba

1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
2. Ak ide o použitú vec, Objednávateľ a Držiteľ povolenia sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov.
4. Na žiadosť Objednávateľa je Držiteľ povolenia povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Objednávateľovi alebo v reklame môže Držiteľ povolenia poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto Čl. V záručnom liste určí Držiteľ povolenia podmienky a rozsah tejto záruky.

Čl. IV
Plynutie záručnej doby

1. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia Tovaru Objednávateľom.
2. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
3. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí Tovaru; inak práva zaniknú.
4. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci Objednávateľom alebo do doby, na ktorej sa Držiteľ povolenia a Objednávateľ dohodli podľa čl. III. bodu 2 tohto Reklamačného poriadku.
5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Objednávateľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Držiteľ povolenia je povinný vydať Objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

6. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Čl. V
Odstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Držiteľ povolenia je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Držiteľovi povolenia nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť chyby.
3. Držiteľ povolenia môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
4. Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak Držiteľ povolenia nepreukáže opak.

Čl. VI
Neodstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Objednávateľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
2. Tie isté práva prislúchajú Objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny .

Čl. VII
Vec predávaná so zľavou

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Držiteľ povolenia zodpovedá, má Objednávateľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade Tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

Čl. VIII
Uplatnenie práva

1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Držiteľa povolenia na adrese jeho prevádzkarne: Slovak Wine s.r.o., Kamenná 712/14, 951 97 Žitavany.
2. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste Držiteľa povolenia alebo v mieste pre Objednávateľa bližšom, uplatní Objednávateľ právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom.

ČI. IX
Povinnosti a postup pri uplatnení reklamácie

1. Držiteľ povolenia je povinný Objednávateľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je zverejnený v Prevádzkarni Držiteľa povolenia na adrese: Slovak Wine s.r.o., Kamenná 712/14, 951 97 Žitavany a zároveň na webovej stránke zidobre.sharkportal.com v sekcii Dokumenty.
2. Držiteľ povolenia je povinný prijať reklamáciu vo svojej Prevádzkarni v prípade osobnej reklamácie alebo na webovej stránke zidobre.sharkportal.com v sekcii Dokumenty; to neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoba.
3. V Prevádzkarni Držiteľa povolenia musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Ak Objednávateľ uplatní reklamáciu, Držiteľ povolenia alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Objednávateľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia Objednávateľa, ktoré z týchto práv Objednávateľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru.
4. Držiteľ povolenia je povinný pri uplatnení reklamácie vydať resp. zaslať Objednávateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Držiteľ povolenia je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
5. Objednávateľ je povinný podať správu Držiteľovi povolenia o vadách Tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil, a vadný Tovar doručiť na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia (čl. VIII. bod 1).
6. Objednávateľ, ktorý uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný Tovar držiteľovi povolenia. V reklamačnom protokole uvedie Objednávateľ uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e -mail), na ktorú bude Držiteľom povolenia vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Držiteľ povolenia nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
7. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží Objednávateľ daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia Tovaru dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u Držiteľa povolenia, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol Držiteľom povolenia vystavený, dokumentáciu k Tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.
8. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany Objednávateľa riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.
9. Držiteľ povolenia je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
10. Držiteľ povolenia je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

ČI. X
Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Držiteľa povolenia so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým držiteľ povolenia vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.
2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak Držiteľ povolenia na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
4. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
6. V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať Držiteľa povolenia. Na kontakt môžete využiť formulár na stránke prevádzkovateľa http://zidobre.sharkportal.com/dokumenty/ alebo  email info@zidobre.sharkportal.com.

ČI. XI
Záverečné ustanovenia

1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2018.
2. Držiteľ povolenia je oprávnený kedykoľvek tento Reklamačný poriadok meniť a dopĺňať. Zmeny a doplnenia Reklamačného poriadku sú účinné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke zidobre.sharkportal.com.

Aktualizované: V Žitavanoch, 8.4.2024